I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Statut

STATUT
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Opracowany na podstawie art. 60 ust. 1, art. 62 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami.


DZIAŁ I
INFORMACJE O SZKOLE

§ 1
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3 Maja 7.


§ 2
Organem prowadzącym dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie (zwanego dalej szkołą) jest Powiat Pszczyński.


§ 3
Nazwa I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie używana jest w pełnym brzmieniu, także na pieczęciach szkoły.


§ 4
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie.


§ 5
Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego na podbudowie programowej gimnazjum trwa 3 lata, po których uczeń uzyskuje wykształcenie średnie z możliwością przystąpienia do matury i uzyskania świadectwa dojrzałości.DZIAŁ II
CELE I ZADANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE


§ 6

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W nauczaniu i wychowaniu szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ratyfikowanymi przez RP międzynarodowymi umowami określającymi prawa człowieka. Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawy przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

§ 7

1. Realizacja celów i zadań I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie wynika z przepisów prawa.
2. Cele i zadania znajdują swoje odbicie w uaktualnianych na bieżąco:
a) szkolnym programie wychowawczym,
b) szkolnym programie profilaktyki,
c) planie pracy szkoły.

§ 8
Za podstawowe cele I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie przyjmuje:
1. Dbałość o pełny rozwój intelektualny wychowanków poprzez:
a) troskę o wszechstronny rozwój osobowości ucznia ,
b) realizowanie zadań dydaktycznych i wychowawczych,
c) wspomaganie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej,
d) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i możliwości szkoły,
e) organizację różnych form preorientacji zawodowej, poprzez współpracę z uczelniami wyższymi różnego typu, poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami ds. doradztwa zawodowego
2. Podtrzymywanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej w duchu zrozumienia dla innych kultur.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom i słuchaczom w czasie zajęć szkolnych.
4. Stworzenie form pomocy i opieki uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych, losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

§ 9
Zadania I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie:
1. Stworzenie warunków dla realizacji celów szkoły.
2. Zapewnienie wyposażenia klas i pracowni szkolnych.
3. Stwarzanie nauczycielom i uczniom możliwości korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy.
4. Zapewnienie sprawnej organizacji szkoły.
5. Organizowanie form współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.


DZIAŁ III
ORGANY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

§ 10
1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor Liceum
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
d) Samorząd Uczniowski
§ 11
Kompetencje Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie:
1. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły
oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami (słuchaczami) oraz stworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
4. Realizowanie postanowień rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji.
5. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
6. Wykonanie zadań wynikających z innych przepisów.
7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
8. Przedkładanie Radzie Rodziców do zaopiniowania a następnie RP do uchwalenia projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
9. Koordynacja realizacji działań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki
i programu wychowawczego.
10. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych.
11. Odpowiedzialność za zapewnienie harmonijnego współdziałania wszystkich organów szkoły.
12. Organizowanie opieki dla nauczycieli realizujących różne etapy awansu zawodowego.
13. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole.
14. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

§ 12
Rada pedagogiczna to kolegialny organ szkoły powołany do współdziałania z dyrektorem i innymi organami w realizacji statutowych zadań szkoły.
Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy.
3. Podejmowanie uchwał o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
5. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
6. Decydowanie w sprawach dopuszczania ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności będącej przyczyną braku podstaw do klasyfikacji.
7. Opiniowanie w szczególności:
a) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b) projektu planu finansowego szkoły,
c) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych płac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) projektu statutu lub jego zmian zaprojektowanych przez komisję statutową,
f) propozycji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego.
§ 13

Kompetencje Rady Rodziców:
1. Reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców działa w oparciu o odrębny regulamin.
3. Radę Rodziców tworzy wybrany przez rodziców każdej klasy przedstawiciel.
4. RR za pośrednictwem swoich przedstawicieli może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dot. wszystkich spraw szkoły.
5. Do kompetencji rady rodziców, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną
a) programu wychowawczego szkoły,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów,
6. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
7. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 14

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy Uczniowie Szkoły.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
3. Prawo organizowania za zgodą dyrektora działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Prawo wyboru rzecznika praw ucznia.
6. Reprezentowanie społeczności szkolnej na zewnątrz, np. w czasie uroczystości miejskich, powiatowych, itp.
7. Udział w konferencjach RP w częściach dotyczących spraw uczniowskich.
§ 15
Współdziałanie organów szkoły.
1. Współpraca między organami szkoły odbywa się poprzez:
a) udział przedstawicieli Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego w konferencjach plenarnych Rady Pedagogicznej w tej części, która dotyczy spraw uczniowskich lub udziału rodziców w życiu szkoły,
b) udział dyrektora w spotkaniach Rady Rodziców każdorazowo w przypadku zaproszenia przez Radę.
2. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły organem rozstrzygającym spór jest Dyrektor Szkoły.
3. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez Dyrektora Szkoły wniosek z prośbą o jego rozstrzygnięcie kieruje się do organu prowadzącego bądź innych odpowiednich władz.


§ 16

Współdziałanie rodziców i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego:
1. Rodzice i nauczyciele współpracują z sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
a) znajomości programu wychowawczego szkoły i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły,
b) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania i postępów w nauce swojego dziecka,
d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy szkoły.
3. Obowiązkiem rodziców ucznia (prawnych opiekunów) jest uczestniczyć w spotkaniach
z wychowawcą przynajmniej raz w semestrze.
4. Formami współdziałania rodziców i nauczycieli są spotkania rodziców z wychowawcą, tzw. wywiadówki - nie rzadziej niż 3 razy w roku.


5. Od roku szkolnego 2014/2015 dziennik papierowy zostaje zastąpiony przez dziennik elektroniczny.
6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

7. Uczniowie i rodzice otrzymują loginy do dzienników elektronicznych aby na bieżąco śledzić oceny i frekwencje na lekcjach.

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę w oparciu o kryteria oceniania.

9. W czasie wywiadówek obecni są wszyscy nauczyciele celem rozmów indywidualnych
wg potrzeb rodziców.DZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określane są corocznie przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie przepisów i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Kuratorium Oświaty w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Organizację szkoły na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny szkoły zatwierdzony przez jednostkę prowadzącą.
a) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny liceum opracowany przez dyrektora szkoły.
b) W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
c) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego liceum dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
4. Maksymalna liczba w oddziale wynosi do 32 uczniów.
5. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla liceum, obowiązkowej dla wszystkich uczniów,
są organizowane w oddziałach.
6. Corocznie szkoła dokonuje podziału oddziałów na grupy w zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z przedmiotów:
a) biologia z higieną i ochroną środowiska,
b) chemia,
c) elementy informatyki
d) przysposobienie obronne
jeśli liczba uczniów w oddziale wynosi więcej niż 30, z języków obcych 26, z wychowania fizycznego 26, a z informatyki 24. Przy podziale na grupy uwzględnia się wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę.
7. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe np. nauczanie języków obcych, technologia informacyjna, koła zainteresowań, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych.
8. Nauczanie wybranych przedmiotów może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz planów dot. wyboru kierunków studiów.
9. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być organizowane w zespołach.
10. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organami liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału 2 - 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
11.Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy 5, 10, 15 minut - wg harmonogramu. Dopuszcza się łączenie w bloki 2-godzinne podczas zajęć z kultury fizycznej w celu przejścia z obiektu sportowego do sal lekcyjnych. Podczas zajęć z języków obcych i innych przedmiotów dopuszcza się łączenie lekcji 8 i 9 w blok, zajęcia kończą się wtedy o godzinie 15.45.
Dopuszcza się łączenie w bloki 2-godzinne podczas zajęć z kultury fizycznej
Rada Pedagogiczna na początku każdego roku szkolnego ustala bloki.

12. Dopuszcza się włączenie zajęć pozalekcyjnych w plan nauczania i plan lekcji za zgodą rodziców i uczniów.

§18

Biblioteka szkolna
1. W szkole czynna jest biblioteka z czytelnią oraz informatycznym centrum multimedialnym.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz - w miarę możliwości-wiedzę o regionie
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice (opiekunowie prawni) uczniów oraz inne osoby (za zgodą dyrektora).
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Funkcje i zadania biblioteki szkolnej:
a) udostępnia książki i inne źródła informacji,
b) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się,
d) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną,
e) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole,
f) inspiruje uczniów do rozwijania ich zainteresowań, kształtuje ich kulturę czytelniczą i pogłębia wiedzę medialną,
g) przysposabia uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji,
h) uczy aktywnego odbioru dóbr kultury,
i) zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne,
i) współdziała z nauczycielami, wychowawcami oraz rodzicami (opiekunami prawnymi):
- w rozpoznawaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów,
- w zakresie metod postępowania w przypadku uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym otacza opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych oraz pomaga uczniom mającym trudności w nauce
6. W bibliotece pracują nauczyciele-bibliotekarze.
7. Do głównych zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
a)rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów oraz upowszechnienie czytelnictwa
b) popularyzowanie wartościowej literatury,
c)współpraca z nauczycielami (konsultacje przy zakupach nowości, udzielanie pomocy w selekcji zbiorów, współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, pomoc w organizacji uroczystości szkolnych)
d)współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w tym z Radą Rodziców -pozyskiwanie funduszy na zakup nagród książkowych
e)prowadzenie zajęć bibliotecznych
f)współpraca ze środowiskiem (w tym z innymi bibliotekami)
g)udzielanie informacji katalogowych i bibliograficznych
h)gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie i udostępnianie książek oraz zbiorów specjalnych
i) prenumerata i udostępnianie czasopism
j) konserwacja i selekcja księgozbioru,
k) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, kartoteki, katalogi, teczki tematyczne),
l) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
ł) systematyczne dokształcanie się,
m) dbanie o estetyczny wygląd biblioteki i czytelni,

1. Szkoła organizuje lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy.
2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze zwierzchnie Kościoła Katolickiego, Prawosławnego oraz innych kościołów lub związków wyznaniowych i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
3. Szkoła zatrudnia katechetę wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego
przez właściwego biskupa diecezjalnego - w przypadku Kościoła Katolickiego,
w przypadku innych wyznań - właściwych biskupów lub zwierzchników kościołów albo związków wyznaniowych.
4. W kalendarium szkolnym przewiduje się organizację 3-dniowych rekolekcji wielkanocnych.
5. W szkole, może być zorganizowana nauka etyki - dla co najmniej
7 uczniów jednego rocznika.

§ 19

1. Rekrutację uczniów do klas pierwszych przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
2. Szczegółowe zasady przyjęć uczniów co roku są aktualizowane i stanowią załącznik nr 1 do Statutu. Rekrutacja przeprowadzana jest w formie elektronicznej.DZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 20
1. W liceum zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych, ekonomicznych
i pracowników obsługi.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, warunki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
3. Zasady zatrudniania innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.


§ 21

1. W liceum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego liceum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 22

1. Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych ustalają zestaw programów nauczania
z zakresu kształcenia ogólnego dla poszczególnych oddziałów, opracowują rozkłady materiału.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego), ustalenie zestawu podręczników.
3. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązują przez trzy lata szkolne.


§ 23

1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§ 24

1. Nauczyciel w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie psychiczne i fizyczne,
a także poszanowaniem godności osobistej ucznia.


§ 25

1. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej
nad uczniami w ramach zadań objętych programem wychowawczym szkoły.
2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
3. Wychowawcą nie może być nauczyciel - katecheta.
4. Zmiana nauczyciela - wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu możliwa jest
w przypadku, gdy rodzice uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego wniosą do dyrektora szkoły umotywowane na piśmie zastrzeżenia, co do pracy nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy poparte co najmniej przez 1/3 ogółu rodziców danej klasy.
5. W sprawie nauczyciela - wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w obecności dyrektora szkoły, zainteresowanego nauczyciela oraz przedstawicieli rodziców.
6. Po wysłuchaniu opinii zainteresowanych stron dyrektor wydaje decyzję ostateczną
w sprawie dalszego prowadzenia klasy przez nauczyciela lub jego zmianę.
7. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z pełnienia obowiązku wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu przez nauczyciela z przyczyn merytorycznych lub innych ważnych, umotywowanych na piśmie.

§ 26

1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczniom w szkole każdy nauczyciel szkoły jest zobowiązany do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,
przed lekcjami i po lekcjach.
2. Sposób i miejsce pełnienia dyżuru nauczycielskiego określa harmonogram opracowany przez wicedyrektora i wywieszony na tablicy w pokoju nauczycielskim.
3. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz wokół szkoły wprowadza się monitoring wizyjny. Dokumentacja monitoringu przechowywana jest w sekretariacie.§ 27

1. Nauczyciel ma prawo do tworzenia autorskich programów nauczania oraz eksperymentów innowacyjnych i innowacji pedagogicznych.


§ 28

1. Dyrektor szkoły tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe i inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych
a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyborów programu nauczania, podręczników,
- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania, próbnych matur,
- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
- wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.
- Przygotowanie planów wynikowych, rozkładów materiału, a także szczegółowych wymagań na poszczególne oceny,
- obowiązkiem przewodniczącego zespołu przedmiotowego jest coroczne sporządzanie listy podręczników obowiązujących w danej klasie i  złożenie listy u dyrektora szkoły.


§ 29

1. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny.

DZIAŁ VI

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

§ 30

1. Obowiązek szkolny uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego trwa do 18 roku życia. Kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 sprawuje Gmina, w której uczeń mieszka.

§ 31
1. Uczeń ma prawo do:
a) aktywnego, twórczego współuczestniczenia w życiu szkoły,
b) właściwej organizacji procesu kształcenia,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) uczestniczenia w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach wiedzy
i umiejętności oraz korzystania z pomocy nauczyciela danego przedmiotu (dotyczy uczniów),
e) udziału w zajęciach kół zainteresowań (dotyczy uczniów),
f) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny swoich postępów,
g) powtarzania roku (semestru) pod warunkiem uzyskania zgody Rady Pedagogicznej,
h) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądu
i religii pod warunkiem, że nie narusza dobra innych osób,
i) nauczania indywidualnego jeśli wymaga tego sytuacja losowa,
j) indywidualnego toku nauczania zgodnie z zarządzeniem MEN,
k) ubiegania się o pomoc materialną (dotyczy uczniów),
l) uczestnictwa w organizowanych dla młodzieży formach wypoczynku i aktywności ruchowej na terenie obiektów szkolnych i pozaszkolnych,
m) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole.
2. Uczeń ma obowiązek:
a) rzetelnie i systematycznie zdobywać wiedzę,
b) zapoznać się ze statutem szkoły i wszystkimi dokumentami regulującymi życie szkoły,
c) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły. Co najmniej 50% nieobecności nieusprawiedliwionych w miesiącu jest traktowane jako niespełnienie obowiązku szkolnego.
d) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój intelektualny,
f) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.§ 32

W liceum stosuje się system nagród i kar.
1. Nagrody przydziela Rada Rodziców, samorząd uczniowski, samorząd klasowy, wychowawca klasy, organizacje młodzieżowe i społeczne.
Nagrody można otrzymać za:
- osiągnięcia w nauce,
- osiągnięcia w pracy społecznej w szkole,
- udział i sukcesy osiągane w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp,
- 100% frekwencję,
- wyróżniającą się kulturą osobistą i pracę na rzecz potrzebujących (wolontariat).

2. Rodzaje nagród:
- pochwała wychowawcy na forum klasy,
- umieszczenie informacji o osiągnięciach na gazetce sukcesów, stronie internetowej szkoły,
- pochwała Dyrektora wobec uczniów,
- list pochwalny, dyplom uznania,
- nagroda rzeczowa,
- nagrody finansowa.
3. Kary udzielane są przez nauczyciela, wychowawcę lub Dyrektora. Nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.
Kary udzielane są za:
- notoryczne zaniedbywanie obowiązków szkoły,
- niszczenie mienia szkoły,
- kradzieże, zabór mienia, chuligaństwo,
- naruszenie nietykalności osobistej,
- nieprzestrzeganie zasad określonych w statucie szkoły,
- palenie tytoniu, używanie środków odurzających, spożywanie alkoholu.
4. Rodzaje kar:
- upomnienie wychowawcy,
- rozmowa z pedagogiem,
- listowne lub osobiste powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka przez wychowawcę,
- upomnienie Dyrektora szkoły,
- ograniczenie przywilejów uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, obozach, imprezach szkolnych i klasowych,
- zakaz reprezentowania liceum na zewnątrz.
- relegowanie do innej klasy równoległej.
Relegowanie do innej szkoły dotyczy uczniów, którzy w sposób rażący
naruszają zasady współżycia w szkole, w tym:
- niewypełnienie obowiązku systematycznego uczestnictwa w 
obowiązkowych zajęciach lekcyjnych (ponad 50% nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu)
- niszczenie urządzeń szkolnych
- poważne zakłócenia procesu dydaktycznego poprzez wywoływanie
awantur
- kradzieże
- posiadanie lub handel narkotykami
- celowe rozpowszechnianie treści rażących i godzących w dobro drugiego
człowieka (min. kolegi, nauczyciela, pracownika szkoły)
- przebywanie na terenie szkoły oraz uczestnictwo w imprezie szkolnej w 
stanie wskazującym na spożycie alkoholu
5. W stosunku do uczniów, którzy ukończyli 18 lat, a naruszających w sposób rażący zasady współżycia w szkole może być zastosowane skreślenie z listy uczniów.


Skreślenie z listy uczniów jest możliwe za:
- nierealizowanie przez ucznia obowiązku systematycznego i aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. Za niezrealizowanie systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych przyjmuje się ponad 50% nieobecności w miesiącu
- utrudnianie obowiązku systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
- niszczenie urządzeń szkolnych,
- poważne zakłócenia procesu dydaktycznego poprzez wywoływanie awantur lub inne uniemożliwianie wykonywania normalnej pracy szkoły,
- kradzieże,
- posiadanie narkotyków i handel nimi,
- przebywanie na terenie szkoły oraz uczestnictwa w imprezie szkolnej w stanie wskazującym na spożyciu alkoholu
6. Skreślenie z listy uczniów dokonuje w trybie decyzji administracyjnej Dyrektor liceum na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i pedagoga szkolnego.
7. Od nałożonej kary uczeń, jego rodzice (opiekunowie) mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od uzyskanej kary. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą rozpatrzyć odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
- oddalić odwołanie podając pisemną decyzję
- odwołać karę
- zawiesić warunkowo, wykonanie kary
DZIAŁ VII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 33
1.

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określa odrębny dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA stanowiący załącznik nr 2 do statutu oraz KRYTERIA ZACHOWANIA stanowiący załącznik nr 3.


DZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe.


§ 35

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie używa pieczęci urzędowej z pełną nazwą szkoły, posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny dotyczący ślubowania uczniów klas I, święta szkoły, pożegnania absolwentów.§ 36

W świadectwach szkolnych i innych dokumentach podaje się pełną nazwę szkoły.§ 37

Liceum prowadzi archiwum szkolne i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami archiwistycznymi.

§ 38

1. Zmiany niniejszego Statutu można dokonać na wniosek jednego z organów szkoły,
po uzyskaniu pozytywnej opinii pozostałych organów szkoły.
2. Propozycje zmiany Statutu przedstawia się do uchwalenia Radzie Rodziców.
3. Zmiany niniejszego Statutu należy dokonać w przypadku zmiany przepisów stanowiących podstawę prawną.
4. Dyrektor niezwłocznie przesyła zmiany statutu organowi prowadzącemu (Starostwu Powiatowemu), organowi nadzorującemu (Kuratorium Oświaty Delegatura w Bielsku-Białej).