I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Statut

STATUT
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Opracowany na podstawie art. 60 ust. 1, art. 62 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami.


DZIAŁ I
INFORMACJE O SZKOLE

§ 1
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3 Maja 7.


§ 2
Organem prowadzącym dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie (zwanego dalej szkołą) jest Powiat Pszczyński.


§ 3
Nazwa I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie używana jest w pełnym brzmieniu, także na pieczęciach szkoły.


§ 4
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie.


§ 5
Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego na podbudowie programowej gimnazjum trwa 3 lata, po których uczeń uzyskuje wykształcenie średnie z możliwością przystąpienia do matury i uzyskania świadectwa dojrzałości.DZIAŁ II
CELE I ZADANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE


§ 6

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W nauczaniu i wychowaniu szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ratyfikowanymi przez RP międzynarodowymi umowami określającymi prawa człowieka. Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawy przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

§ 7

1. Realizacja celów i zadań I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie wynika z przepisów prawa.
2. Cele i zadania znajdują swoje odbicie w uaktualnianych na bieżąco:
a) szkolnym programie wychowawczym,
b) szkolnym programie profilaktyki,
c) planie pracy szkoły.

§ 8
Za podstawowe cele I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie przyjmuje:
1. Dbałość o pełny rozwój intelektualny wychowanków poprzez:
a) troskę o wszechstronny rozwój osobowości ucznia ,
b) realizowanie zadań dydaktycznych i wychowawczych,
c) wspomaganie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej,
d) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i możliwości szkoły,
e) organizację różnych form preorientacji zawodowej, poprzez współpracę z uczelniami wyższymi różnego typu, poradnią psychologiczno - pedagogiczną i innymi instytucjami ds. doradztwa zawodowego
2. Podtrzymywanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej w duchu zrozumienia dla innych kultur.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom i słuchaczom w czasie zajęć szkolnych.
4. Stworzenie form pomocy i opieki uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych, losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.

§ 9
Zadania I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie:
1. Stworzenie warunków dla realizacji celów szkoły.
2. Zapewnienie wyposażenia klas i pracowni szkolnych.
3. Stwarzanie nauczycielom i uczniom możliwości korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy.
4. Zapewnienie sprawnej organizacji szkoły.
5. Organizowanie form współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.


DZIAŁ III
ORGANY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

§ 10
1. Organami szkoły są:
a) Dyrektor Liceum
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
d) Samorząd Uczniowski
§ 11
Kompetencje Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie:
1. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły
oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami (słuchaczami) oraz stworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
4. Realizowanie postanowień rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji.
5. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
6. Wykonanie zadań wynikających z innych przepisów.
7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
8. Przedkładanie Radzie Rodziców do zaopiniowania a następnie RP do uchwalenia projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
9. Koordynacja realizacji działań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki
i programu wychowawczego.
10. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych.
11. Odpowiedzialność za zapewnienie harmonijnego współdziałania wszystkich organów szkoły.
12. Organizowanie opieki dla nauczycieli realizujących różne etapy awansu zawodowego.
13. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole.
14. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

§ 12
Rada pedagogiczna to kolegialny organ szkoły powołany do współdziałania z dyrektorem i innymi organami w realizacji statutowych zadań szkoły.
Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy.
3. Podejmowanie uchwał o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
5. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
6. Decydowanie w sprawach dopuszczania ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności będącej przyczyną braku podstaw do klasyfikacji.
7. Opiniowanie w szczególności:
a) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b) projektu planu finansowego szkoły,
c) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych płac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) projektu statutu lub jego zmian zaprojektowanych przez komisję statutową,
f) propozycji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego.
§ 13

Kompetencje Rady Rodziców:
1. Reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców działa w oparciu o odrębny regulamin.
3. Radę Rodziców tworzy wybrany przez rodziców każdej klasy przedstawiciel.
4. RR za pośrednictwem swoich przedstawicieli może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dot. wszystkich spraw szkoły.
5. Do kompetencji rady rodziców, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną
a) programu wychowawczego szkoły,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów,
6. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
7. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

§ 14

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy Uczniowie Szkoły.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
3. Prawo organizowania za zgodą dyrektora działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Prawo wyboru rzecznika praw ucznia.
6. Reprezentowanie społeczności szkolnej na zewnątrz, np. w czasie uroczystości miejskich, powiatowych, itp.
7. Udział w konferencjach RP w częściach dotyczących spraw uczniowskich.

§ 15
Współdziałanie organów szkoły.
1. Współpraca między organami szkoły odbywa się poprzez:
a) udział przedstawicieli Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego w konferencjach plenarnych Rady Pedagogicznej w tej części, która dotyczy spraw uczniowskich lub udziału rodziców w życiu szkoły,
b) udział dyrektora w spotkaniach Rady Rodziców każdorazowo w przypadku zaproszenia przez Radę.
2. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły organem rozstrzygającym spór jest Dyrektor Szkoły.
3. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez Dyrektora Szkoły wniosek z prośbą o jego rozstrzygnięcie kieruje się do organu prowadzącego bądź innych odpowiednich władz.


§ 16

Współdziałanie rodziców i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego:
1. Rodzice i nauczyciele współpracują z sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
a) znajomości programu wychowawczego szkoły i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły,
b) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania i postępów w nauce swojego dziecka,
d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy szkoły.
3. Obowiązkiem rodziców ucznia (prawnych opiekunów) jest uczestniczyć w spotkaniach
z wychowawcą przynajmniej raz w semestrze.
4. Formami współdziałania rodziców i nauczycieli są spotkania rodziców z wychowawcą, tzw. wywiadówki - nie rzadziej niż 3 razy w roku.


5. Od roku szkolnego 2014/2015 dziennik papierowy zostaje zastąpiony przez dziennik elektroniczny.
6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

7. Uczniowie i rodzice otrzymują loginy do dzienników elektronicznych aby na bieżąco śledzić oceny i frekwencje na lekcjach.

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę w oparciu o kryteria oceniania.

9. W czasie wywiadówek obecni są wszyscy nauczyciele celem rozmów indywidualnych
wg potrzeb rodziców.DZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określane są corocznie przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie przepisów i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Kuratorium Oświaty w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Organizację szkoły na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny szkoły zatwierdzony przez jednostkę prowadzącą.
a) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny liceum opracowany przez dyrektora szkoły.
b) W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
c) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego liceum dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
4. Maksymalna liczba w oddziale wynosi do 32 uczniów.
5. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla liceum, obowiązkowej dla wszystkich uczniów,
są organizowane w oddziałach.
6. Corocznie szkoła dokonuje podziału oddziałów na grupy w zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z przedmiotów:
a) biologia z higieną i ochroną środowiska,
b) chemia,
c) elementy informatyki
d) przysposobienie obronne
jeśli liczba uczniów w oddziale wynosi więcej niż 30, z języków obcych 26, z wychowania fizycznego 26, a z informatyki 24. Przy podziale na grupy uwzględnia się wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę.
7. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe np. nauczanie języków obcych, technologia informacyjna, koła zainteresowań, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych.
8. Nauczanie wybranych przedmiotów może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz planów dot. wyboru kierunków studiów.
9. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być organizowane w zespołach.
10. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organami liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału 2 - 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
11.Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy 5, 10, 15 minut - wg harmonogramu.
Dopuszcza się łączenie w bloki 2-godzinne podczas zajęć z kultury fizycznej
w celu przejścia z obiektu sportowego do sal lekcyjnych.
Podczas zajęć z języków obcych i innych przedmiotów dopuszcza się łączenie lekcji 8 i 9
w blok, zajęcia kończą się wtedy o 15:45.
Rada Pedagogiczna na początku każdego roku szkolnego ustala bloki.

12. Dopuszcza się włączenie zajęć pozalekcyjnych w plan nauczania i plan lekcji za zgodą rodziców i uczniów.