I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PSZCZYNIE

Satut ZSO

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W PSZCZYNIE

Opracowany na podstawie Ustawy z 7 września 1991r.o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. nr61, poz.624 z późniejszymi zmianami )


DZIAŁ I
INFORMACJE O SZKOLE

§ 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną
z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3 Maja 7.


§ 2
Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących (zwanego dalej szkołą) jest Powiat Pszczyński.


§ 3
Nazwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie oraz szkół wchodzących w jej skład używana jest w pełnym brzmieniu, także na pieczęciach szkoły.


§ 4
W  skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodzą:
1) ponadgimnazjalna szkoła publiczna - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego
2) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.


§ 5
1. Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego na podbudowie programowej gimnazjum trwa 3 lata, po których uczeń uzyskuje wykształcenie średnie z możliwością przystąpienia do matury i uzyskania świadectwa dojrzałości.
2. Nauka w Liceum dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej ukończonej według nowej podstawy programowej trwa 2 lata, po której słuchacz uzyskuje wykształcenie średnie z możliwością przystąpienia do matury i uzyskania świadectwa dojrzałości.
3. Nauka w Liceum dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej oraz ZSZ starego typu trwa 3 lata, po których słuchacz uzyskuje wykształcenie średnie z możliwością przystąpienia do matury i uzyskania świadectwa dojrzałości.


DZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH


§ 6

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W nauczaniu i wychowaniu szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ratyfikowanymi przez RP międzynarodowymi umowami określającymi prawa człowieka. Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości, za podstawy przyjmuje uniwersalne zasady etyki.


§ 7

1. Realizacja celów i zadań Zespołu Szkół Ogólnokształcących wynika z przepisów prawa.
2. Cele i zadania znajdują swoje odbicie w uaktualnianych na bieżąco:
a) szkolnym programie wychowawczym (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego),
b) szkolnym programie profilaktyki (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego),
c) planie pracy szkoły.

§ 8
Za podstawowe cele Zespół Szkół Ogólnokształcących przyjmuje:
1. Dbałość o pełny rozwój intelektualny wychowanków poprzez:
a) troskę o wszechstronny rozwój osobowości ucznia (słuchacza),
b) realizowanie zadań dydaktycznych i wychowawczych,
c) wspomaganie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej,
d) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i możliwości szkoły,
e) organizację różnych form preorientacji zawodowej (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego), poprzez współpracę z uczelniami wyższymi różnego typu, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami ds. doradztwa zawodowego
2. Podtrzymywanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej w duchu zrozumienia dla innych kultur.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki uczniom i słuchaczom w czasie zajęć szkolnych.
4. Stworzenie form pomocy i opieki uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych, losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego).§ 9
Zadania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie:
1. Stworzenie warunków dla realizacji celów szkoły.
2. Zapewnienie wyposażenia klas i pracowni szkolnych.
3. Stwarzanie nauczycielom i uczniom możliwości korzystania z różnych dostępnych źródeł wiedzy.
4. Zapewnienie sprawnej organizacji szkoły.
5. Organizowanie form współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego).

DZIAŁ III
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

§ 10
Organami szkoły są:
a) Dyrektor Liceum
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców
d) Samorząd Uczniowski


§11

Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących:
1. Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły
oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami (słuchaczami) oraz stworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
4. Realizowanie postanowień rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji.
5. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
6. Wykonanie zadań wynikających z innych przepisów.
7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
8. Przedkładanie Radzie Rodziców do zaopiniowania a następnie RP do uchwalenia projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
9. Koordynacja realizacji działań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki
i programu wychowawczego (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie).
10. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego).
11. Odpowiedzialność za zapewnienie harmonijnego współdziałania wszystkich organów szkoły.
12. Organizowanie opieki dla nauczycieli realizujących różne etapy awansu zawodowego.
13. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole.
14. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.§ 12
Rada pedagogiczna to kolegialny organ szkoły powołany do współdziałania z dyrektorem i innymi organami w realizacji statutowych zadań szkoły.
Kompetencje Rady Pedagogicznej:
1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i słuchaczy.
3. Podejmowanie uchwał o skreśleniu ucznia (słuchacza) z listy uczniów (słuchaczy).
4. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
5. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
6. Decydowanie w sprawach dopuszczania ucznia (słuchacza) do egzaminu klasyfikacyjnego
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności będącej przyczyną braku podstaw do klasyfikacji.
7. Wyrażanie zgody na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych -
w wyjątkowych i szczególnie zasadnych przypadkach.
8. Opiniowanie w szczególności:
a) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
b) projektu planu finansowego szkoły,
c) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych płac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e) projektu statutu lub jego zmian zaprojektowanych przez komisję statutową,
f) propozycji programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego.


§ 13

Kompetencje Rady Rodziców:
1. Reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców działa w oparciu o odrębny regulamin, stanowiący odrębny załącznik do statutu.
3. Radę Rodziców tworzą wybrane przez rodziców każdej klasy trzyosobowe zespoły przedstawicielskie.
4. RR za pośrednictwem swoich przedstawicieli może występować do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dot. wszystkich spraw szkoły.
5. Do kompetencji rady rodziców, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną
a) programu wychowawczego szkoły,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów,


6. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
7. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
8. RR może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem.

§ 14

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy Uczniowie Szkoły,
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
3. Prawo organizowania za zgodą dyrektora działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
5. Prawo wyboru rzecznika praw ucznia.
6. Reprezentowanie społeczności szkolnej na zewnątrz, np. w czasie uroczystości miejskich, powiatowych, itp.
7. Udział w konferencjach RP w częściach dotyczących spraw uczniowskich.§ 15
Współdziałanie organów szkoły.
1. Współpraca między organami szkoły odbywa się poprzez:
a) udział przedstawicieli, Samorządu Uczniowskiego w konferencjach plenarnych Rady Pedagogicznej w tej części, która dotyczy spraw uczniowskich lub udziału rodziców
w życiu szkoły,
b) udział dyrektora w spotkaniach Rady Rodziców każdorazowo w przypadku zaproszenia przez Radę.
2. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły organem rozstrzygającym spór jest Dyrektor.
3. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu przez Dyrektora Szkoły wniosek z prośbą o jego rozstrzygnięcie kieruje się do organu prowadzącego bądź innych odpowiednich władz.


§ 16
Współdziałanie rodziców i nauczycieli (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego).
1. Rodzice i nauczyciele współpracują z sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
a) znajomości programu wychowawczego szkoły i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych szkoły,
b) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania i postępów w nauce swojego dziecka,
d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy szkoły.
3. Obowiązkiem rodziców ucznia (prawnych opiekunów) jest uczestniczyć w spotkaniach
z wychowawcą przynajmniej raz w semestrze.
4. Formami współdziałania rodziców i nauczycieli są spotkania rodziców z wychowawcą, tzw. wywiadówki - nie rzadziej niż 3 razy w roku.
5. Od roku szkolnego 2014/2015 dziennik papierowy zostaje zastąpiony przez dziennik elektroniczny.
6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

7. Uczniowie i rodzice otrzymują loginy do dzienników elektronicznych aby na bieżąco śledzić oceny i frekwencje na lekcjach.

8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę w oparciu o kryteria oceniania.

9. W czasie wywiadówek obecni są wszyscy nauczyciele celem rozmów indywidualnych
wg potrzeb rodziców.


DZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określane są corocznie przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie przepisów i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Kuratorium Oświaty w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Organizację szkoły na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny szkoły zatwierdzony przez jednostkę prowadzącą po zasięgnięciu opinii organu nadzorującego.
a) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny liceum opracowany przez dyrektora szkoły.
b) W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.


c) Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego liceum dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
4. Maksymalna liczba w oddziale wynosi do 32 uczniów.
5. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla liceum, obowiązkowej dla wszystkich uczniów,
są organizowane w oddziałach.
6. Corocznie szkoła dokonuje podziału oddziałów na grupy w zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z przedmiotów:
a) języki obce,
b) biologia z higieną i ochroną środowiska,
c) chemia,
d) fizyka z astronomią,
e) elementy informatyki
f) przysposobienie obronne
g) wychowanie fizyczne jeśli liczba uczniów w oddziale wynosi więcej niż 30,
z języków obcych 26, a z informatyki 24. Przy podziale na grupy uwzględnia się wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę.
7. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe np. nauczanie języków obcych, technologia informacyjna, koła zainteresowań, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych.
8. Nauczanie wybranych przedmiotów może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz planów dot. wyboru kierunków studiów.
9. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być organizowane w zespołach.
10. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organami liceum, wyznacza na początku etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału 2 - 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
11.Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy 5, 10, 15 minut - wg harmonogramu.
Dopuszcza się łączenie w bloki 2-godzinne podczas zajęć z kultury fizycznej
w celu przejścia z obiektu sportowego do sal lekcyjnych.
Podczas zajęć z języków obcych i innych przedmiotów dopuszcza się łączenie lekcji 8 i 9
w blok, zajęcia kończą się wtedy o 15:45.
Rada Pedagogiczna na początku każdego roku szkolnego ustala bloki.
12.Kształcenie w Liceum dla Dorosłych jest prowadzone w formie stacjonarnej .
13.Zajęcia ze słuchaczami odbywają się 3 razy w tygodniu.
14.Maksymalna liczba słuchaczy w oddziale powinna wynosić 36 słuchaczy.
15.Dopuszcza się utworzenie klasy pierwszej liczącej więcej niż 36 słuchaczy.
16.Oddziały mniej liczne mogą funkcjonować za zgodą organu prowadzącego.

§18
Biblioteka szkolna
1. W szkole czynna jest biblioteka z czytelnią oraz informatycznym centrum multimedialnym.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz - w miarę możliwości-wiedzę o regionie
3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice (opiekunowie prawni) uczniów oraz inne osoby (za zgodą dyrektora).
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Funkcje i zadania biblioteki szkolnej:
a) udostępnia książki i inne źródła informacji,
b) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
c) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się,
d) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną,
e) służy realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w Szkole,
f) inspiruje uczniów do rozwijania ich zainteresowań, kształtuje ich kulturę czytelniczą i pogłębia wiedzę medialną,
g) przysposabia uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji,
h) uczy aktywnego odbioru dóbr kultury,
i) zaspokaja zgłaszane przez użytkowników potrzeby czytelnicze i informacyjne,
i) współdziała z nauczycielami, wychowawcami oraz rodzicami (opiekunami prawnymi):
- w rozpoznawaniu i rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów,- w zakresie metod postępowania w przypadku uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w tym otacza opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych oraz pomaga uczniom mającym trudności w nauce

6.W bibliotece pracują nauczyciele-bibliotekarze.
7. Do głównych zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
a)rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów oraz upowszechnienie czytelnictwa
b) popularyzowanie wartościowej literatury,
c)współpraca z nauczycielami (konsultacje przy zakupach nowości, udzielanie pomocy w selekcji zbiorów, współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, pomoc w organizacji uroczystości szkolnych)
d)współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w tym z Radą Rodziców -pozyskiwanie funduszy na zakup nagród książkowych
e)prowadzenie zajęć bibliotecznych
f)współpraca ze środowiskiem (w tym z innymi bibliotekami)
g)udzielanie informacji katalogowych i bibliograficznych
h)gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie i udostępnianie książek oraz zbiorów specjalnych
i) prenumerata i udostępnianie czasopism
j) konserwacja i selekcja księgozbioru,
k) prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, kartoteki, katalogi, teczki tematyczne),
l) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
ł) systematyczne dokształcanie się,
m) dbanie o estetyczny wygląd biblioteki i czytelni,


§ 19

1. Szkoła organizuje lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy.
2. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze zwierzchnie Kościoła Katolickiego, Prawosławnego oraz innych kościołów lub związków wyznaniowych i przedstawione Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości.
3. Szkoła zatrudnia katechetę wyłącznie na podstawie imiennego skierowania wydanego
przez właściwego biskupa diecezjalnego - w przypadku Kościoła Katolickiego,
w przypadku innych wyznań - właściwych biskupów lub zwierzchników kościołów albo związków wyznaniowych.
4. W kalendarium szkolnym przewiduje się organizację 3-dniowych rekolekcji wielkanocnych.
5. W szkole, może być zorganizowana nauka etyki - dla co najmniej
7 uczniów jednego rocznika.

§ 20

1. Rekrutację uczniów do klas pierwszych przeprowadza się zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych; oraz postanowienia Kuratora Oświaty, który co roku określa zasady rekrutacji. Rekrutacja prowadzona jest w formie elektronicznej.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna uwzględnia:
a) liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
b) łączną liczbę punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych
na świadectwie ukończenia gimnazjum i inne osiągnięcia ucznia.
3. Szczegółowe zasady rekrutacji wynikają z postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty
i odbywać się będą według następujących zasad:

Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Język polski dopuszczający - 3 pkt.
16 punktów
dostateczny - 6 pkt.
dobry - 10 pkt.
bardzo dobry - 13 pkt.
celujący - 16 pkt.

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne dopuszczający - 3 pkt.
16 punktów
dostateczny - 6 pkt.
dobry - 10 pkt.
bardzo dobry - 13 pkt.
celujący - 16 pkt.

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne dopuszczający - 3 pkt.
16 punktów
dostateczny - 6 pkt.
dobry - 10 pkt.
bardzo dobry - 13 pkt.
celujący - 16 pkt.

Trzecie zajęcia edukacyjne dopuszczający - 3 pkt.
16 punktów
dostateczny - 6 pkt.
dobry - 10 pkt.
bardzo dobry - 13 pkt.
celujący - 16 pkt.
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 8 punktów
Udział w finale wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty (można brać pod uwagę udział w dwóch konkursach)
20 punktów
(10 pkt. za konkurs)
Osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne na szczeblu powiatowym
(można brać pod uwagę dwa osiągnięcia) 8 punktów
(4 pkt. za jedno osiągnięcie)
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji
Egzamin gimnazjalny 100 punktów
100 punktów


4. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje do klas pierwszych zaplanowaną liczbę uczniów spośród tych kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów.
5. O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje kolejność zgłoszeń.DZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 21
1. W liceum zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych, ekonomicznych
i pracowników obsługi.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, warunki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
3. Zasady zatrudniania innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.§ 22

1. W liceum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego liceum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 23

1. Nauczyciele w ramach zespołów przedmiotowych ustalają zestaw programów nauczania
z zakresu kształcenia ogólnego dla poszczególnych oddziałów.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym (dotyczy I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego).
3. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany
przez dyrektora szkoły.

§ 24


1. Oddziałem klasowym opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 25

Nauczyciel w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie psychiczne i fizyczne,
a także poszanowaniem godności osobistej ucznia.§ 26

1. Obowiązkiem nauczyciela-wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej
nad uczniami w ramach zadań objętych programem wychowawczym szkoły.
2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
3. Wychowawcą nie może być nauczyciel - katecheta.
4. Zmiana nauczyciela - wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu możliwa jest
w przypadku, gdy rodzice uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego wniosą do dyrektora szkoły umotywowane na piśmie zastrzeżenia, co do pracy nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy poparte co najmniej przez 1/3 ogółu rodziców danej klasy.
5. W sprawie nauczyciela - wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w obecności dyrektora szkoły, zainteresowanego nauczyciela oraz przedstawicieli rodziców.
6. Po wysłuchaniu opinii zainteresowanych stron dyrektor wydaje decyzję ostateczną
w sprawie dalszego prowadzenia klasy przez nauczyciela lub jego zmianę.
7. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z pełnienia obowiązku wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu przez nauczyciela z przyczyn merytorycznych lub innych ważnych, umotywowanych na piśmie.

§ 27

1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczniom w szkole każdy nauczyciel szkoły jest zobowiązany do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych,
przed lekcjami i po lekcjach.

2. Sposób i miejsce pełnienia dyżuru nauczycielskiego określa harmonogram opracowany przez wicedyrektora.

3. W celu wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły oraz wokół szkoły wprowadza się monitoring wizyjny. Dokumentacja monitoringu przechowywana jest w sekretariacie.
§ 28

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczyciela zajęć na terenie oraz poza terenem szkoły wycieczek.

1.1. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są
i rozliczane zgodnie z rozporządzeniem o turystyce i krajoznawstwie.

1.2. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, o podczas wycieczek szkolnych-kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

1.3. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarskiej przebywa pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia, wraz z całą klasą (bez obowiązku wykonywania ćwiczeń, nie jest oceniany za osiągnięcia).

2. szkoła instaluje i aktualizuje oprogramowania komputerowe, zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenia dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

3. Upoważniony przez Dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora.

4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

5. Oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore, powinny mieć organizację nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły (np. zmianowość).

6. Uczniom z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących w trudnych warunkach materialnych Dyrektor szkoły w raz z Radą Rodziców - na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów - organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność.

7. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym w tym oddziale, zwanym wychowawca.

8. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie placówki oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami. Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w sekretariacie. Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 10 dni.


§ 29
Nauczyciel ma prawo do tworzenia autorskich programów nauczania oraz eksperymentów innowacyjnych i innowacji pedagogicznych.

§ 30

1. Nauczyciele jednego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych tworzą samokształceniowy zespół przedmiotowy.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący, którego powołuje dyrektor szkoły.
3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych
a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyborów programu nauczania,
- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,
- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
- wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania.
- Przygotowanie planów wynikowych, rozkładów materiału, a także szczegółowych wymagań na poszczególne oceny.

§ 31
1. Nauczyciel ma prawo decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów (słuchaczy)
2. .Obowiązkiem przewodniczącego zespołu samokształceniowego jest coroczne sporządzanie w czerwcu listy podręczników obowiązujących w danej klasie od września, złożenie listy u dyrektora szkołyDZIAŁ VI
Uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół Ogólnokształcących.


§ 32

1. Rekrutację uczniów i słuchaczy do klas pierwszych przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących odrębnie dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, działająca zgodnie z przepisami MEN dotyczącymi przyjmowania uczniów do szkół średnich.
2. Obowiązek szkolny uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego trwa do 18 roku życia. Kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 sprawuje Gmina, w której uczeń mieszka.


§ 33
1. Uczeń (słuchacz) ma prawo do:
a) aktywnego, twórczego współuczestniczenia w życiu szkoły,
b) właściwej organizacji procesu kształcenia,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) uczestniczenia w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach wiedzy
i umiejętności oraz korzystania z pomocy nauczyciela danego przedmiotu (dotyczy uczniów),
e) udziału w zajęciach kół zainteresowań (dotyczy uczniów),
f) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny swoich postępów,
g) ma prawo do powtarzania roku (semestru) pod warunkiem uzyskania zgody Rady Pedagogicznej,
h) swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądu
i religii pod warunkiem, że nie narusza dobra innych osób,
i) nauczania indywidualnego jeśli wymaga tego sytuacja losowa,
j) indywidualnego toku nauczania zgodnie z zarządzeniem MEN,
k) ubiegania się o pomoc materialną (dotyczy uczniów),
l) uczestnictwa w organizowanych dla młodzieży formach wypoczynku i aktywności ruchowej na terenie obiektów szkolnych i pozaszkolnych,
m) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole.
2. Uczeń (słuchacz) ma obowiązek:
a) rzetelnie i systematycznie zdobywać wiedzę,
b) zapoznać się ze statutem szkoły i wszystkimi dokumentami regulującymi życie szkoły,
c) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły. Co najmniej 50% nieobecności nieusprawiedliwionych w miesiącu jest traktowane jako niespełnienie obowiązku szkolnego.
d) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój intelektualny,
f) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

§ 34

W liceum stosuje się system nagród i kar.
1. Nagrody przydziela Rada Rodziców, samorząd uczniowski, samorząd klasowy, wychowawca klasy, organizacje młodzieżowe i społeczne.
Nagrody można otrzymać za:
- osiągnięcia w nauce,
- osiągnięcia w pracy społecznej w szkole,
- udział i sukcesy osiągane w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych itp,
- wzorową frekwencję,
- wyróżniającą się kulturą osobistą i pracę na rzecz potrzebujących.

2. Rodzaje nagród:
- pochwała wychowawcy na forum klasy,
- umieszczenie informacji o osiągnięciach na gazetce sukcesów,
- pochwała Dyrektora wobec uczniów,
- list pochwalny, dyplom uznania,
- nagroda rzeczowa,
- inne wyróżnienia i nagrody ustalone przez organy szkoły w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych.
3. Kary udzielane są przez nauczyciela, wychowawcę lub Dyrektora. Nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.
Kary udzielane są za:- notoryczne zaniedbywanie obowiązków szkoły,
- niszczenie mienia szkoły,
- kradzieże, zabór mienia, chuligaństwo,
- naruszenie nietykalności osobistej,
- nieprzestrzeganie zasad określonych w statucie szkoły,
- palenie tytoniu, używanie środków odurzających, spożywanie alkoholu.
4. Rodzaje kar:
- upomnienie wychowawcy,
- listowne lub osobiste powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka przez wychowawcę,
- wskazanie uczniowi przez wychowawcę lub dyrektora prac porządkowych na rzecz szkoły,
- zobowiązanie ucznia do pokrycia kosztów wyrządzonej szkody materialnej
- upomnienie Dyrektora szkoły,
- ograniczenie przywilejów uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach, obozach, imprezach szkolnych i klasowych,
- zakaz reprezentowania liceum na zewnątrz.
- relegowanie do innej szkoły za zgodą dyrektora tej szkoły
Relegowanie do innej szkoły dotyczy uczniów, którzy w sposób rażący
naruszają zasady współżycia w szkole, w tym:
- niewypełnienie obowiązku systematycznego uczestnictwa w 
obowiązkowych zajęciach lekcyjnych (ponad 50% nieobecności
- niszczenie urządzeń szkolnych
- poważne zakłócenia procesu dydaktycznego poprzez wywoływanie
awantur
- kradzieże
- posiadanie lub handel narkotykami
- celowe rozpowszechnianie treści rażących i godzących w dobro drugiego
człowieka (min. kolegi, nauczyciela, pracownika szkoły)
- przebywanie na terenie szkoły oraz uczestnictwo w imprezie szkolnej w 
stanie wskazującym na spożycie alkoholu
5. W stosunku do uczniów, którzy ukończyli 18 lat, a naruszających w sposób rażący zasady współżycia w szkole może być zastosowane skreślenie z listy uczniów.
Skreślenie z listy uczniów jest możliwe za:
- nierealizowanie przez ucznia obowiązku systematycznego i aktywnego uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach lekcyjnych. Za niezrealizowanie systematycznego uczestnictwa w zajęciach szkolnych przyjmuje się ponad 50% nieobecności w miesiącu
- utrudnianie obowiązku systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,
- niszczenie urządzeń szkolnych,
- poważne zakłócenia procesu dydaktycznego poprzez wywoływanie awantur lub inne uniemożliwianie wykonywania normalnej pracy szkoły,
- kradzieże,
- posiadanie narkotyków i handel nimi,
- przebywanie na terenie szkoły oraz uczestnictwa w imprezie szkolnej w stanie wskazującym na spożyciu alkoholu
6. Skreślenie z listy uczniów dokonuje w trybie decyzji administracyjnej Dyrektor liceum na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i pedagoga szkolnego.


7. Od nałożonej kary uczeń, jego rodzice (opiekunowie) mogą w formie pisemnej odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od uzyskanej kary. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i wychowawcą rozpatrzyć odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:
- oddalić odwołanie podając pisemną decyzję
- odwołać karę
- zawiesić warunkowo, wykonanie kary

DZIAŁ VII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§ 35
1. Uczeń w ramach przewidzianej prawem samorządności ma prawo wnioskować w sprawie
procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły poprzez składanie skarg i wniosków w 
następującym trybie:
- skierowanie w formie pisemnej do dyrektora szkoły za pośrednictwem sekretariatu
2. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.
3. Dyrektor szkoły odpowiada w formie pisemnej na pismo w terminie 14 dni.
4. Dyrektor może wspierać się przy sporządzaniu odpowiedzi opinią powołanej komisji d.s.
skarg i wniosków.

§ 36
Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określa odrębny dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA stanowiący załącznik nr 1 do statutu oraz KRYTERIA ZACHOWANIA stanowiący załącznik nr 2.

DZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe.

§ 37

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie używa pieczęci urzędowej z pełną nazwą szkoły, posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny dotyczący ślubowania uczniów klas I, święta szkoły, pożegnania absolwentów.

§ 38


W świadectwach szkolnych i innych dokumentach podaje się pełną nazwę szkoły.


§ 39

Liceum prowadzi archiwum zakładowe i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami archiwistycznymi.

§ 40

1. Zmiany niniejszego Statutu można dokonać na wniosek jednego z organów szkoły,
po uzyskaniu pozytywnej opinii pozostałych organów szkoły.
2. Propozycje zmiany Statutu przedstawia się do uchwalenia Radzie Rodziców.
3. Zmiany niniejszego Statutu należy dokonać w przypadku zmiany przepisów stanowiących podstawę prawną.
4. Dyrektor niezwłocznie przesyła zmiany statutu organowi prowadzącemu oraz organowi nadzorującemu - Powiatowi Pszczyńskiemu i Kuratorowi Oświaty w Katowicach - celem sprawdzenia ich zgodności z prawem.